2 ธ.ค. 2550

ความรู้ที่ได้รับ วันที่3 ธันวาคม 2550


วันนี้อาจารย์ได้สั่งงานโดยแบ่งกลุ่มให้ทำแบบเสนอโครงการวิจัยของนักศึกษาและอธิบายเกี่ยวกับนิทานคณิตศาสตร์ว่าเด็กจะได้ความรู้เกี่ยวกับนิทานว่าเด็กจะได้อะไรจากทางคณิตศาสตร์บ้าง

ความรู้ที่ได้รับ วันที่27 พ.ย.50


วันนี้อาจารย์ได้ให้ทำงานที่ค้างอยู่โดยมี นิทาน เพลง บทความ โดยที่บางคนยังทำไม่เสร็จ

ความรู้ได้รับ วันที่ 26 พ.ย.50


วันนี้ได้เรียนทักษะทางคณิตศาสตร์และอาจารย์ได้ให้ส่งบทความและสั่งงานให้ทำโดยให้ไปหางานเกี่ยวกับคณิตศาสตร์

ความรู้ที่ได้รับ วันที่ 20 พ.ย.50


วันนี้อาจารย์ให้หาสื่อคณิตศาสตร์ โดยหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ท ทำให้เรามีความรู่เพิ่มมากขึ้นหาการให้อินเตอร์เน็ท ในห้องคอมพิวเตอร์

เพลงเด็กปฐมวัย


เพลงนับเลข
โน้นนกบินมาลิ๊บๆ
นกกระจิบ 1 2 3 4 5
อีกฝูงบินล่องลอยมา6 7 8 9 10 ตัว

1 ธ.ค. 2550

นิทาน สองพี่น้องแบ่งของ
ชาวนาผู้หนึ่งมีบุตรสาวอยู่สองคน วันหนึ่งอยากจะทดลองปัญญาของบุตรทั้งสองจึงส่งแตงโมให้บุตรทั้งสอง 1 ใบ โดยบอกว่าให้ทั้งสองไปแบ่งกันกินให้เท่าๆกันเพื่อจะได้ไม่ต้องโต้เถียงทะเลาะเบาะแว้งกันเรื่องได้มากได้น้อย ถ้าแบ่งไม่ได้เท่าๆกันเกิดทุ่มเถียงกันขึ้นเมื่อใด ก็จะต้องถูกลงโทษทั้งสองคนเด็กทั้งสอง เมื่อได้รับแตงโมมาแล้วไม่รู้ว่าจะผ่าแบ่งกันอย่างไรจึงจะได้ส่วนเท่าๆกันด้วยเกรงจะต้องถูกทำโทษ ในที่สุดจึงตกลงกันในวิธีการดังนี้ โดยที่เด็กทั้งสอง เห็นว่าเป็นวิธีที่ยุติธรรม คือ ถ้าหากใครเป็นผู้ผ่าแตงโมออกเป็นสองซีก ผู้นั้นจะต้องเป็นฝ่ายเลือกทีหลัง และจะต้องยอมให้ฝ่ายที่ไม่ใช่เป็นคนผ่าเลือกก่อน ทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันไม่ให้คนผ่าลำเอียง โดยผ่าเป็นชิ้นโตชิ้นหนึ่งและชิ้นเล็กชิ้นหนึ่ง แล้วคนผ่ารีบเลือกเอาชิ้นโตเป็นของตนเองเสียก่อนเมื่อเด็กทั้งสองได้ผ่าแตงโมแบ่งกันเสร็จแล้ว จึงรีบวิ่งไปเล่าให้บิดาฟัง บิดามีความพอใจในสติปัญญาของเด็กทั้งสองนั้นมาก

30 พ.ย. 2550

ตารางกิจวัตรประจำวันของสาธิตอนุบาลจันทรเกษมแบบเป็นทางการ


7.30-08.15 น. รับเด็กเป็นรายบุคคล
8.15-08.30 น. เข้าแถวเคารพธงชาติ
8.30-08.50 น. สำรวจการมาโรงเรียน สนาทนา ตรวจสุขภาพ
8.50-09.10 น. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
9.10-10.00 น. พักเข้าห้องน้ำ ล้างมือ รับประทานอาหารว่างเช้า
10.00-10.30 น. กิจกรรมในวงกลม
10.30-11.00 น. กิจกรรมสร้างสรรค์ การเล่นตามมุม
11.00-12.00 น. ล้างมือ รับประทานอาหารกลางวัน
12.00-14.00 น. นอนพักผ่อน
14.00-14.20 น. เก็บที่นอน เข้าห้องน้ำ ล้างหน้า
14.20-14.40 น. รับประทานอาหารว่างบ่าย
14.40-15.00 น. เกมการศึกษา

25 พ.ย. 2550

เรียนวันที่ 19พฤศจิกายน 2550


วันนี้เรียนกิจกรรมวิทยาศาสตร์ได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างว่ากิจกรรมนั้นมีอะไรบ้าง หลักการสอนเเป็นอย่างไรวันนี้เพื่อนๆทุกคนได้เรียนความรู้ทุกคนเพราะมีคอมพิวเตอร์ครบจำนวนคนในห้อง

15 พ.ย. 2550

เรียนวันที่13 พฤศจิกายน2550


วันนี้ได้เรียนเกี่ยวกับงานวิจัย วันนี้ก็เหมือนทุกครั้งคอมพิวเตอร์ไม่พอ แต่เราก็ได้เรียนรู้หลาเรื่อง โดยผ่านอินเตอร์เน็ต

วันที่ 12 พฤศจิกายน2550


วันนี้อาจารย์สอนเกี่ยวกับความหมายของคณิตศาสตร์ เพื่อนๆได้รับความรู้เกี่ยวกับความหมายคณิตศาสตร์

สรุปงานวิจัย


ในการวิจัยครั้งนี้เป็นเด็กปฐมวัยที่ศึกษาอยู่ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2543 ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี จำนวน 120 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Sample Random)
ประโยชน์และความสำคัญของสื่อการสอน ในการเตรียมความพร้อมทางคณิตศาสตร์ กิจกรรมและสื่อการสอนควรเป็นรูปธรรม เป็นของจริงและสัมพันธ์กับชีวิตเด็กปฐมวัย การเรียนรู้จึงเกิดขึ้นในขณะที่เด็กหยิบจับ สัมผัส ทดลองกับสิ่งของและมีสัมพันธ์กับบุคคลอื่นตลอดช่วงชีวิตเด็กปฐมวัยมโนทัศน์จะค่อย ๆ พัฒนาขึ้นทีละน้อย ให้เด็กสามารถเข้าใจสิ่งที่เป็นนามธรรม หรือข้อมูลที่เป็นสัญลักษณ์ เช่น ตัวอักษร ตัวเลขที่เพิ่มขึ้น เพื่อช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ของเด็ก (หรรษา นิลวิเชียร, 2535 : 47)

ปัญหาของการวิจัยครั้งนี้ เกี่ยวกับการต้องการทราบผลการสอนด้วยสื่อต่างชนิด คือ การสอนด้วยสื่อที่เป็นภาพ การสอนด้วยสื่อที่เป็นของจำลอง การสอนด้วยสื่อที่เป็นภาพร่วมกับของจำลอง ว่าจะทำให้เด็กปฐมวัยที่มีเพศต่างกันมีความพร้อมทางคณิตศาสต
ข้อเสนอแนะสำหรับทำวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับความพร้อมทางคณิตศาสตร์ โดยการใช้สื่ออย่างอื่น หรือใช้กิจกรรมเป็นสื่อการสอน เช่น การเล่นการศึกษา การเล่นมุมช่างไม้ มุมบล็อก เพื่อหากิจกรรมหรือสื่อที่ดีกว่า

6 พ.ย. 2550

เรียนวันที่6 พฤศจิกายน 2550


วันนี้อาจารย์ก็ยังให้มาเรียนห้องคอมต้องเพราะวันนี้เรียนรู้การทำสไสด์ บ้างคนก็ไม่ได้ทำเพราะเครื่องไม่พอแต่อาจารย์ก็ให้ดูกับเพื่อน โดยให้เพื่อนทำก่อน

เรียนวันที่5 พฤศจิกายน 2550


วันนี้เป็นวันที่เรียนวันแรกโดยอาจารย์ได้พามาห้องคอมเพื่อศึกษาเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์โดยการให้นักศึกษาสมัคร blogspot